RAIL BALTIC ESTONIA kuulutab koostöös Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga välja avaliku nimekonkursi, leidmaks sobiv nimi Rail Baltica raudteeühenduse, Tallinnas Ülemiste asumis asuvale, rahvusvahelisele reisiterminalile


2019. aastal korraldatud Rail Baltica Ülemiste ühisterminali rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võitis Zaha Hadid Architects ja ESPLAN OÜ loominguline ühistöö „Light stream“, mille projekteerimine on täna käimas ning mis lõpeb 2021. aastal.

Ehitama soovime hakata terminali, millel on juba ka nimi, mistõttu on iga pakkumine kulda väärt!


Millist nime otsime?

Päris iga nimi loosi ei lähe, ehk lõpphääletusele pääsevad need 5 nime, mis vastavad järgmistele kohanimeseaduses esitatud nõuetele:

 • Jah, terminal ise on küll rahvusvaheline, aga nimi peab kindlasti olema eestikeelne
 • Eelistada tuleks nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või millel on aja- või kultuurilooline tähtsus
 • Eelistada tuleks paikkonnaga seonduvaid kohanimesid või nimeobjektile iseäralikke nimesid
 • Kohanimi ei tohi olla number või mõni muu mittesõnaline tähis.

Lisaks formaalsetele nõuetele ootame, et Tallinna linna üheks oluliseks maamärgiks kerkiva, arhitektuuriliselt silmapaistva Rail Baltica ühisterminali, millest saab Lennart Meri Tallinna Lennujaama naaber, saaks endale nime, mis oleks ühtlasi nii väärikas kui ka suupärane kasutamiseks kohalikule ja kaugemalt reisijale. Loomulikult võiks nime pakkumisel arvestada ka piirkonna rikkaliku ajalooga ning pidada silmas, et ühisterminalist kujuneb unikaalne värav Tallinna linnale ja tegelikult ka Eesti riigile tervikuna.

Vastavalt kohanimeseadusele ei või isiku nime pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Viie aasta jooksul isiku surmast arvates võib pühendusnime määrata vaid valdkonna eest vastutava ministri nõusolekul. Valdkonna eest vastutav minister annab nõusoleku või keeldub selle andmisest pärast kohanimenõukogult arvamuse saamist. Pühendusnimede määramisel tuleb hoiduda isikunimede hulgalisest kasutamisest riigi, haldusüksuse või asustusüksuse piires. Kohanimemääraja teeb otsuse kohale pühendusnime määramise kohta, arvestades asjaomase isiku teeneid kohaliku elu edendamisel, tema seotust selle kohaga, samuti Eesti maa, rahva ja riigiga. Vaata lisaks: ,,Pühendusnimede määramise kord’’.


Nimekonkurss toimub etappidena.

I etapis saab igaüks esitada Rail Baltica terminali osas nimeettepaneku, mille hulgast valib žürii, koostöös Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoniga, välja 5 nime, peale mida toimub II etapis rahvahääletus sobivaima nime leidmiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb täita veebilehel olev ankeet, kus tuleb täita väljad ühisterminalile pakutava nime osas, lisades soovi korral ka põhjenduse ja nime saamisloo. Samuti tuleb täita konkursil osaleja andmete väljad.
Konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe nime, kuid iga nime jaoks tuleb täita eraldi ankeet. Ankeedi saatmisega kinnitab osaleja, et pakutud nimi on vabalt kasutatav, ei ole registreeritud kaubamärgina vms, mis takistaks nime kasutamist ja ametlikuks nimeks määramist. Konkursil osalemiseks tehtud kulutusi osalejatele ei hüvitata.


Osalemine

Konkursil osalemiseks tuleb täita veebilehel olev ankeet, kus tuleb täita väljad ühisterminalile pakutava nime osas, lisades soovi korral ka põhjenduse ja nime saamisloo. Samuti tuleb täita konkursil osaleja andmete väljad.
Konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe nime, kuid iga nime jaoks tuleb täita eraldi ankeet. Ankeedi saatmisega kinnitab osaleja, et pakutud nimi on vabalt kasutatav, ei ole registreeritud kaubamärgina vms, mis takistaks nime kasutamist ja ametlikuks nimeks määramist. Konkursil osalemiseks tehtud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Nõuded osalejatele

 • Konkursil võivad osaleda kõik soovijad sõltumata vanusest ja elukohast.
 • Osa on lubatud võtta ka Rail Baltica projekti heaks töötavatel inimestel.
 • Konkursist ei või osa võtta Rail Baltic Estonia poolt määratud žürii liikmed.


Auhinnafond

 • Võitnud nime esitajale on nimekonkursi korraldaja Rail Baltic Estonia pannud auhinnaks 1000 euro suuruse preemia;
 • teisele kohale 500 euro suuruse preemia;
 • kolmandale 250 euro suuruse preemia.

Rahaline preemia on netosummana, mis kantakse võitjate pangakontole.

Kõigi osalejate vahel loosime välja 10 Rail Baltica meenet.

 • Juhul, kui II etapis saavad nimevariandid võrdsel arvul hääli ja esimest kohta ei ole võimalik rahvahääletuse tulemusel kindlaks teha, siis valib žürii välja nime, mis esitatakse Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonile Rail Baltica ühisterminali nimena. Nime esitajale makstakse välja ka I koha preemia.
 • Juhul, kui nimekonkursi II etapis koguvad II ja III koht võrdsel arvul hääli, jaguneb II ja III koha preemia summa võitjate vahel võrdselt.
 • Kui sama võitnud nime on pakkunud mitu konkursil osalejat, siis võidab see osaleja, kes esitas konkursi võitnud nime esimesena.

Auhinna kättesaamine

Võitjat teavitatakse võidust konkursi ankeedis toodud e-kirja või telefoni teel.

Auhinna rahaline väärtus kantakse võitja poolt esitatud arveldusarvele.

Juhul, kui Konkursi korraldajal ei õnnestunud võitjaga ühendust saada enne 31.09.2021, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.


Kes korraldab?

Rail Baltica Tallinnas asuva ühisterminali nimekonkursi korraldajaks on Rail Baltic Estonia OÜ, asukohaga Endla 16, 10142 Tallinn, Eesti.

Rail Baltic Estonia teeb nime valimisel ja konkursi korraldamisel koostööd Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.

Millal nimekonkurss toimub?

Konkursi I etapp kestab 24.05.2021–10.07.2021 (kaasaarvatud).

Konkursi II etapi ajakavast teavitame täiendavalt pärast seda, kui žürii on lõppvooru 5 nime välja valinud. Soovime, et ühisterminalil oleks nimi olemas enne selle ehitushanke väljakuulutamist. 

Konkursist teavitamine

Infot konkursi kohta edastame oma sotsiaalmeediakanalites kui ka Rail Baltic Estonia veebilehel.

Tallinna linn avaldab info konkurssi kohta ka oma veebilehel ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
Linnapoolset info avaldamist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.


Lisainfo ja muud tingimused

Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Konkursi reegleid ilma etteteatamiseta. Rail Baltic Estonia jätab endale õiguse loobuda esitatud nimeettepanekutest ja lugeda konkurss nurjunuks.

Lisaküsimuste korral pöörduda e-mailile info@rbe.ee

Pretensioonide esitamine

Kõik pretensioonid seoses Konkursi läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Konkursi korraldajale aadressil OÜ Rail Baltic Estonia, Endla 16, 10142 Tallinn, Eesti või e-kirja teel aadressile info@rbe.ee. Laekunud pretensioonidele vastame 5 tööpäeva jooksul.

Konkursist läbiviimisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus Konkurss ühepoolselt katkestada, teatades sellest veebilehe vahendusel. Võlaõigusseaduse § 1012 lg 2 kohaselt on konkursi kohta tehtud otsus siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada.

Isikuandmete töötlemine

Nimekonkursi läbiviimise eesmärgil kogume osalejate isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon.

Kampaania võitjalt küsime auhinnaraha üle kandmiseks ka arveldusarve numbrit.

Loosimisel osalenutelt küsime postiaadressi või sobiva pakiautomaadi andmeid, kuhu loosiauhind toimetada.

Osalejate isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Osalejate isikuandmeid säilitatakse kuni 01.12.2021 ning võitja isikuandmeid kuni 31.12.2028.